دبیر علمی

 

دبیر علمی

 

 

دکتر یاسر تهمتنی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان