رییس مدرسه

رییس مدرسه تابستانه

 

 

دکتر یوسف غلامپور

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا