دبیر اجرایی

دبیر اجرایی

 

 

دکتر علی نعمتی

دبیر پژوهشی شورای صنفی کشور