کادر اجرایی

کادر اجرایی

طراحی و سایت

سرگروه :              محمد جمالی

اعضا   :                 فائزه بلاغی 

                     سحر علیزاده

                      رضا نبئی

                  

 

 

تغدیه و سلف

سرگروه :             امین سلیمی

اعضا   :             نسرین قزلجه

                      مهدی فلاحی

                       زهرا پارو

                      فروغ مختاری

  

 

اسکان برادران     

                     کامران رنجبر

                     علی ایزدی

                 

   

اسکان خواهران

                    نجمه قربانی

                   مریم رفیعی

                    مهلا حاجی باقری

 

 

کارگاه ها و سالن آموزشی

                    شیدا آموزگار

                    مهرناز شریف حسینی

 

 

تشریفات

سرگروه :           مازیار ریسمانی

اعضا    :          مسعود شمس زاده

                     زهرا تورج راد

 

 

 تدارکات  :        سهیل خرمی