برنامه های روز 14 شهریور
       
ساعت  

 

موضوع

 

مدرس
9:00-9:30  

 

شکل گیری سوال پژوهشی

 

حسین نظاری
۹:30-10:00  

 

بازخوانی تاریخی یک سوال؛ آیا مهندسی کمکی به درمان سرطان می کند؟

 

محمد کاظمی آشتیانی
10:00-10:30  

 

بازخوانی تاریخی یک پژوهش؛ اثر واربرگ

 

فائزه شکری
       

 

11:00-11:15

 

 

معرفی و گزارش پیشرفت طرح پژوهشی 

 

نسترن صمیمی

بررسي نقش اختلالات اتوفاژي در تائوپاتی در نورون ها حاصل از سلول هاي بنيادي پرتوان القايي مستخرج از بيماران مبتلا به آلزايمر
       

 

11:20-11:35

 

 

معرفی و گزارش پیشرفت طرح پژوهشی 

 

فاطمه باغبان

ارزیابی عملکرد ژن درمانی با استفاده از پروموتور اختصاصی بافت و تنظیم miRNA های ۱۳ و۱۴ در سرطان کولورکتال
       
11:40-11:55  

 

معرفی و گزارش پیشرفت طرح پژوهشی

 عاطفه طاهری
بررسی تاثیر کورکومین و سینامالدهید بر بیان ژن های رسپتور استروژن آلفا، رسپتور پروژسترون و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در سلول های استرومال اندومتر انسانی تیمار شده با نیکوتین
       

 

12:00-12:10

 

 

بررسی پروپوزال 

 

مهرناز حسین زاده

جلوگیری از تومور زایی سلول های بنیادی پرتوان با الهام گیری از طبیعت
       

 

 

12:20-12:30

 

 

بررسی پروپوزال 

 

 

مهدی مرادی

طراحی نسل جدید  CAR T cell های عمومی و چند ظرفیتی