برنامه های روز 13 شهریور

ساعت

موضوع

مدرس

9:00-9:35 

 از آزمایشگاه تا بیمارستان (مراحل ورود یافته های آزمایشگاهی به بالین)

مسعود وثوق

 

 

9:45-10:20

 

 

سلول درمانی

 

 

 

 

11:00-11:35

 

 

وزیکول های خارج سلولی؛ تشخیص

 

 

فائزه شکری

 

 

11:45-12:20

 

 

 

وزیکول های خارج سلولی؛ درمان

 

 

 

 

14:00-14:35

 

مهندسی بافت

محمد کاظمی اشتیانی

 

 

14:40-15:10

 

 

ارگان های مصنوعی

محمد کاظمی اشتیانی/فاضل صحرانشین سامانی

15:20-16:30

 

کار عملی: ساخت داربست و حامل‌های دارویی

 

 

 

 

 

 

اختتامیه