برنامه های روز 12 شهریور

ساعت

موضوع

مدرس

 

9:00-9:35

 

اسید‌های نوکلئیک، ژن و کروموزوم

مهدی توتونچی

9:45-10:20

 

پزشکی مبتنی بر فرد؛ تشخیص و درمان

 

 

11:00-11:35

 

رویکرد‌های درمانی نوین در پزشکی (اصلاح ژن)

امیر امیری‌یکتا

11:45-12:20

 

تکنیک‌های دستکاری ژنتیکی و انتقال ژن

 

 

14:00-15:30 

کار عملی: انتقال ژن؛ از کامپیوتر تا سلول

امیر امیری‌یکتا